THE AGENCY FOR BUSINESS
CONTACTS WITH CHINA
HET BEDRIJF VOOR ZAKELIJKE
CONTACTEN MET CHINA

 

 

 


© 2000 Yujie Far East Intermediary Services

Your place to be?

For more information about this picture look here

Is dit uw plaats?

Voor meer informatie over deze foto kijk hier
Back Terug


 

 

China lokt

China !!

Een enorme afzetmarkt. Meer dan 1,2 miljard potentiële afnemers in het verschiet. Nog steeds een sterke groeimarkt.

Is China uw doelmarkt? Wilt u de concurrentie voor zijn? Of bent u op zoek naar kosten- en schaalvoordelen?

Motieven genoeg die u naar deze markt toe trekken.

U hebt gehoord van een van uw zakelijke partners over de kansen die er op de Chinese markt zouden zijn om met succes zaken te doen en uw bedrijf sterk uit te breiden. U wilt graag soortgelijke kansen aangrijpen, maar u weet niet hoe te handelen en wat het u allemaal gaat kosten voor u uw investeringen hebt terugverdiend. Ook aarzelt u vanwege de bestaande cultuurverschillen en de ondoorzichtigheid van de markt.

Het liefst zou u de tijd en de moeite, die u aan de contacten met China moet besteden aan anderen over willen laten, want u hebt het al druk genoeg en tegelijk hoopt u de kosten te kunnen beperken met uitzicht op een lonende onderneming of investering.

Wat doet u in zo'n situatie?

 

De volgende stap

Weet u al of uw bedrijf een Chinees succes kan behalen? Wat is de aard van de dienstverlening van Yujie? Welke kosten brengt een onderneming in China met zich mee? Voor een antwoord op deze en andere vragen kunt u het beste verder lezen.

Terug

 

 

Aantrekkelijk voor welke bedrijven

De grote Nederlandse bedrijven hebben al hun eigen vertegenwoordigingen in China. De kosten voor een eigen organisatie in de grote steden met China-deskundigen en Engelssprekend Chinees personeel kunnen zij gemakkelijk dragen.

Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de Chinese markt veelal net zo aantrekkelijk. De kosten en de benodigde tijd voor het op gang brengen van activiteiten maken de markt voor deze bedrijven echter moeilijker toegankelijk. Een intermediair kan dan uitkomst bieden.

Ook voor beleggers heeft de Chinese markt haar aantrekkelijke kanten.

 

Terug

 


 

Kans op succes

Het kost grote bedrijven altijd meer moeite om te slagen, maar zij hebben meestal een lange adem. Binnen het MKB hebben de volgende bedrijven de beste kansen op succes in China:

  1. bedrijven met een exportpakket of plannen daarvoor;
  2. bedrijven met voldoende financiële en personele middelen om voor meerdere jaren aaneen investeringen overeenkomstig hun eigen bedrijfsactiviteit te kunnen doen;
  3. bedrijven met een ruime know-how zo nodig gecombineerd met vrij moderne technologie.

Met deze inbreng wordt het wellicht tijd voor een serieuze marktverkenning! Sommige bedrijven hebben eerder moeilijkheden ondervonden met de invoer van een product in China. Die kan men onder andere vermijden met een joint venture.

Daarnaast zijn er verschillende beleggings- en investeringsmaatschappijen, die hun liquide middelen graag met meer risico en een hogere opbrengst willen inzetten in projecten, zoals die welke in China te vinden zijn. Dan kunnen zij daarbij kiezen voor wat minder gebruikelijke advieskanalen en toch een zeer gunstig resultaat behalen. Zolang de rentestand zich op het huidige buitengewoon lage peil zal handhaven, blijft dit zeker aantrekkelijk.

Terug

 


 

Vraag en aanbod

Het aantal Chinese wederpartijen, dat met buitenlandse know-how en technologie aan de slag wil, is bijzonder groot. Doelstellingen en verwachtingen bij de verschillende partijen lopen meestal sterk uiteen. Veel contacten lopen nog altijd via de overheid, die haar goedkeuring moet verlenen aan de samenwerking met buitenlandse partners. Het voorafgaande proces van onderhandelingen met de betrokken partijen vergt meestal de nodige tijd, maar geeft wel altijd inzicht in wat de mogelijke partners zoal te bieden hebben.

De intermediair probeert in dergelijke situaties de twee hoofdpartijen bij elkaar te brengen en daarbij vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De toegevoegde waarde van de dienstverlening komt tot uitdrukking in de mate waarin deze er in slaagt om de beide posities uiteindelijk te doen samenvallen en de communicatie steeds optimaal te laten verlopen.

 

 

 

 

Terug

 


 

De dienstverlening

Yujie biedt u een heel proces van bemiddeling en advies, maar ook marktonderzoek en vertaalservice. Tijdens dit proces stelt u uw vragen en komt u met de informatie, die nodig is om de partijen in China te kunnen benaderen. De begeleiding is compleet vanaf de eerste contacten met de Chinese partners tot een geslaagde beëindiging van een project of voor zolang dat nodig is in het geval van een joint venture. Yujie onderhoudt alle noodzakelijke contacten met China, overbrugt de taal- en cultuurbarrières, terwijl u nadenkt over uw wensen en plannen voor de activiteiten ter plaatse.

Bij dit alles hoort natuurlijk ook matchmaking en een grondige partnerscreening.

Yujie richt zich in eerste aanleg vooral op infrastructurele projecten vanuit de veronderstelling dat dergelijke projecten de weg vrijmaken voor projecten in andere sectoren. Yujie is ook actief in sectoren als: de bouw, bouwmaterialen, machinebouw & elektronica, milieutechniek, voedselverwerking, agro-industrie, chemie en farmacie.

 

 

 

 

Terug

 


 

Een China consultant inschakelen

 

"De Nederlandse handelsgeest weet overal wel tot zaken te komen. Een deel pionieren, wat aanpassen aan de omstandigheden en het product verkoopt zichzelf wel. Uitgebreide kennis van markt en cultuur kan achterwege blijven, zolang de kennis van het eigen product maar voldoende is."

 

Grote en kleine Nederlandse bedrijven hebben al ondervonden dat er echt veel meer nodig is om succesvol te kunnen zijn in China. Het is dan prettig om van het begin af aan te weten hoe het er op zo'n vreemde markt precies aan toe gaat, zodat u sneller en gerichter uw doel weet te bereiken. Gegeven de talrijke goede kansen op de Chinese markt is het van het grootste belang om deze zoveel mogelijk te benutten op de kortst mogelijke termijn.

De kosten voor advies en bemiddeling wegen dan op tegen de vele tijd en moeite die nodig zijn om zelf uit te vinden hoe men er komt. In goed overleg kan elk bedrijf kiezen voor een aangepaste regeling in de wijze van vergoeding. Daarbij wordt u tijdig geïnformeerd over welke bedragen in rekening zullen worden gebracht. Een vrijblijvende offerte geeft u een beter beeld van de kosten per project.

Het verkennen van een vreemde markt is op zichzelf al belangrijk genoeg om het te beschouwen als een afzonderlijke bedrijfsactiviteit. Zoiets doet men er niet even bij. Wanneer de noodzakelijke kennis daartoe ontbreekt, zal een bedrijf er toch vanzelf voor kiezen om deze tegen betaling in te huren teneinde de gestelde marktdoelen alsnog te kunnen bereiken. Van alle toeleveranciers verwacht een bedrijf immers kwaliteit, gelijk de afnemers van het bedrijf. Het inhuren van professionals op dit terrein betekent een einde aan een ontbrekende schakel in een gehele keten van bedrijven gedreven door de drang die de laatste jaren heerst naar een volmaakt product dat voldoet aan de hoogste normen (TQM).

De door een China consultant verleende diensten houden bovendien rechtstreeks verband met de toegevoegde waarde die uw bedrijf verwacht te realiseren en leveren bijgevolg al gauw een bijdrage aan de winst.

 

Terug

 


 

Wat wilt u in China bereiken?

In uw (export)beleidsplan hebt u natuurlijk uw doelstellingen al geformuleerd met een gewenst tijdsschema:

Hebt u alle operationele aspecten in uw plannen meegenomen zodat u uw doelstellingen op tijd haalt?

Misschien bent u op dit terrein al allerlei soorten problemen tegengekomen, komt uw boodschap niet over en hebt u geen zicht op de gemaakte vorderingen, zodat u niet weet waar u staat.

Onder deze omstandigheden kan men u de volgende vragen stellen:

Wilt u meer resultaat behalen uit uw inspanningen op de Chinese markt?
Wilt u de kans om later voor nare verrassingen te komen te staan, zien te voorkomen?
Wilt u iemand naast u hebben die de Nederlandse zakengewoonten & cultuur nèt zo goed kent als die in
    China en toch uw belangen goed weet te behartigen?
Wilt u iemand die nèt zo goed met u kan communiceren als met de Chinese potentiële partners en toch
     uw wensen en verlangens in hun overwegingen te laten betrekken en deze het volle gewicht te geven?

De kennis en ervaring om zover te komen vereist een professionele achtergrond en daarbij past een systematische aanpak.

Waarom nog doorgaan met op goed geluk proberen iets te bereiken? Neem zo veel mogelijk onzekerheid weg op een markt waar de zekerheden niet voor het oprapen liggen!

Met Yujie Services aan uw zijde kunt het maximaal haalbare op de Chinese markt zien te bereiken.

 

Terug

 


 

Adres

Yujie Far East Intermediary Services ®

China Business Consultancy

Telefoon: 030 - 2 51 82 51
Fax: 030 - 2 51 80 81
Mobiel: 06 - 38 52 81 64
E-mail: info@yujie.nl
             mail@yujie.nl
Adres:
UTRECHT

 

Terug

 


 

Disclaimer

Yujie Services kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade ten gevolge van een of andere onjuistheid of onvolkomenheid in de inhoud van deze website, hetzij van enige afbeelding danwel een geplaatste link op deze website.

Heeft u vragen over het toevoegen of uitwisselen van links, tips voor verbeteringen aan de site of problemen met de weergave van tekst of afbeeldingen, neem dan contact op met de webmaster via webmaster@yujie.nl.

Alle rechten voorbehouden.

© 2020 Yujie Far East Intermediary Services ®

 

Terug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

English Text

 


 

 

China looks inviting

China !!

Such a huge sales market. The prospect of more than 1.2 billion potential customers. Still a strong growth market.

Is China the market you are targeting? Do you want to stay ahead of the competition? Or are you looking for cost advantages and economies of scale?

Incentives abound that will pull you to this market.

One of your business partners told you about the great opportunities lying ahead on the Chinese market, doing business there successfully, and at the same time expanding your activities abroad. You would like to seize these opportunities, but you don't know how to do this and how much it is going to cost you before you have a return on investment. You are still hesitating about getting on the Chinese market, because of existing cultural differences and its opaqueness.

You would rather leave time and trouble to maintain the necessary relations with China to somebody else, since you're busy enough, while at the same time you want to limit the costs with the prospect of a remunerating enterprise or investment.

What would you do in a situation like this?

 

The next step

Do you already know whether your company is able to achieve a Chinese success? What's the nature of the service Yujie offers? What about the costs of starting a business in China? For an answer to these as well as other questions simply read on.

Back

 

 

Attractive to what kind of companies

Transnationals and other larger enterprises already have their own representative offices in China. Bearing the costs of maintaining their own organization inside larger cities with China experts and English speaking employees is no problem for them.

For small and medium-sized enterprises (SME) the Chinese market is no less attractive. The costs and the time needed to get activities started there, causes the market to be less accessible to them. In those circumstances an intermediary can be very useful.

For investors the Chinese market has its attractive features as well.

 

Back

 

 


 

A good chance of success

It usually takes larger enterprises a lot more effort to succeed, but they hold out the longest. Within SME those companies do have the best of opportunities to succeed that have the following characteristics:

  1. companies with an export package or export plans;
  2. companies with sufficient financial and human resources to be able to make investments for a couple of years in succession in accordance with their own sort of activities;
  3. companies with a lot of know-how and if required reasonably modern technology.

With this kind of input available it is time for a serious market exploration! Some companies experienced difficulties before in getting their product imported into China. These can be avoided - among other options - with a joint venture.

Furthermore, there are various investment trust companies willing to employ their liquid assets for projects bearing a higher risk at a higher rate of return, like the projects that can be found in China. If so, they may choose to make use of less usual advisory channels and still yield a quite profitable result. As long as the interest rate will remain at the current extremely low level, this option continues to be attractive.

Back

 


 

Supply and demand

The number of Chinese counterparts willing to go ahead with foreign know-how and technology is quite large. Objectives and expectations with the respective parties often differ widely. Many contacts still find their way through government, which has to approve or to sanction the cooperation with foreign partners. Such a process of negotiations with the parties involved before arriving at this point often takes the necessary time, but in the end one always gains a clear understanding of what kind of business these parties have to offer.

In a situation like this, the intermediary tries to bring the two main parties together, while attuning supply and demand. The value added of this service is reflected by the extent in which the intermediary succeeds to make both positions come together and has the communication running smoothly all the time.

 

 

 

 

Back

 


 

The services


Yujie offers a whole process of intermediation and advice, but also market research and translation services. During this process you ask your own questions and supply the information necessary to be able to approach the parties in China. The support may be seen as complete, starting from the initial contacts with the Chinese partners up to a successful ending of a project or for as long as it takes in the case of a joint venture. Yujie maintains all necessary relations with China, overcomes language and culture barriers, while in the mean time you are thinking about your wishes and plans related to the activities on the spot.

This naturally includes matchmaking and a thorough screening of partners.

In the first instance Yujie focuses its activities on infrastructural projects, starting from the assumption that projects in this field clear the way for projects in other sectors. Yujie is also taking part in sectors like: the building industry, building materials, mechanics & electronics, environmental technology, food, agro-industry, chemicals and pharmaceuticals.

 

 

 

 

Back

 


 

Chartering a China consultant

 

"The European business instinct knows how to make a deal anywhere. A bit of pioneering, adjusting to circumstances, and the product just sells automatically. Wide knowledge of culture and market conditions may be omitted as long as the knowledge of one's own product is simply adequate."

 

Large and small European companies alike found out that really a lot more is required in order to be successful in China. It is always a pleasure to know right from the start how exactly things tend to go on a foreign market like that, so as to know how to achieve your targets sooner and in a more direct way. Given the number of interesting opportunities on the Chinese market it is of the utmost importance to make the most of them within the shortest space of time possible.

In such circumstances the costs of advice and mediation outweigh those of the considerable time and effort that are needed to discover how to get there by yourself. Each company may in close consultation opt for a special arrangement with regard to the method of payment. In addition, you'll be informed at an early stage about what will be charged. An offer free of engagement may give you a better idea of the costs and expenses of a certain project.

Exploring the opportunities of a foreign market is in itself already important enough to be regarded as a separate corporate activity. Not the sort of thing you just do extra in between. When the knowledge required for this kind of activity is not available at a company, it naturally may opt to engage a third party yet on its own account, and still be able to meet its market goals set beforehand. After all, a company expects quality from all its suppliers, so do its customers. The chartering of professionals in this field means an end to a missing link in a complete corporate chain driven by the urge prevailing in recent years for a perfect product that comes up to the highest standards (TQM).

Furthermore, the services of a China consultant are directly related to the added value which your company expects to realise and therefore easily contribute in part to your company profits.

 

Back

 


 

What do you want to achieve in China?

Naturally, you already formulated in your (export) policy plan your targets with the desired time schedule:

Did you consider all the operational aspects in your plans in order to meet your targets on time?

Perhaps you did already encounter all sorts of problems in this field, you cannot get the message across and you have no idea about how much progress you've made, so you don't know where you stand.

Under these circumstances one may ask you the following questions:

Do you want to get more result from your efforts towards the Chinese market?
Do you want to avoid the possibility of meeting with future unpleasant surprises?
Do you want someone at your side who is just as familiar with European business practices & culture
    as with those in China, and still knows how to promote your interests?
Do you want someone who can communicate with you equally well as with the Chinese potential partners
    and yet let them have your needs and wishes included into their considerations, and give them their full weight
    as well?

The knowledge and experience to get at this stage requires a professional background and with that goes a systematic approach.

Why continue trying to achieve something in a haphazard way? Get rid as much as possible of the uncertainty found in a market where certainties are not widely available!

With Yujie Services by your side you may achieve the maximum attainable on the Chinese market.

 

Back

 


 

Address

Yujie Far East Intermediary Services ®

China Business Consultancy

Telephone: +31.30 - 2 51 82 51
Telefax: +31.30 - 2 51 80 81
Mobile: +31.6 - 38 52 81 64
E-mail: info@yujie.nl
             mail@yujie.nl
Address:
UTRECHT
THE NETHERLANDS

 

Back

 


 

Disclaimer

Yujie Services cannot accept any liability for damage arising from some kind of inaccuracy or imperfection with regard to either the contents or images, or inserted links on this website.

In case you have questions about adding or exchanging links, suggestions for improving the site or problems with viewing text or illustrations, just contact the webmaster at webmaster@yujie.nl.

All rights reserved.

© 2020 Yujie Far East Intermediary Services ®